Anh chị giúp em với ạ, em ngày thường vẫn hay vào đây để edit phim, nhưng nay vào nó lại chẳng có gì luôn, AC giúp em với.