Cụ nào thông thái cho em hỏi sao biển A1 ở Hà Nội là lắp cho xe pkl mà Hà Nam lại lắp cho xe Wave? Mỗi địa phương lại có quy định biển số k