Điều khó là đặt mình vào vị trí của người khác khi xem xét chung 1 vấn đề.Nếu mọi người chưa biết, chúng ta tiếp nhận mọi thứ từ bên ngoài qua 5 giác quan của m