ĐỪNG GIẾT CHẾT MÔN LỊCH SỬ

Viết cho tất cả các bạn đã, đang, sẽ và…không yêu môn Lịch sử.

Hồi ấy, mình yêu Văn – Sử – Địa bằng cả tâm can này. Các bạn có tin không, mình từng cố tình ngồi nói chuyện trong giờ Sử để cô giáo gọi lên trả bài. Mình đọc thuộc lòng văn bản “Người lái đò Sông Đà” và “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, thuộc gần như không thiếu một chữ nào cả và chả hề bị bắt ép. Còn Địa lý, nhắm mắt mình cũng có thể thuộc được toàn bộ nội dung cuốn sách này.

Mình học, vì mình thực sự yêu thích nó, không ai bắt ép mình cả.

Mình tìm đến thư viện, tìm đến không gian mạng. Mình sưu tầm nhiều tài liệu về lịch sử Việt Nam. Từ thời phong kiến, đến cận đại, chiến tranh kháng chiến chống Mỹ ở… Khác

ĐỪNG GIẾT CHẾT MÔN LỊCH SỬ

Leave a Comment