Em dùng vps của Vultr, hiện tại em đang tìm cách tăng max_allowed_packet vì mỗi khi up ảnh quá 1Mb là phải khởi động lại mysql, mng cho em xin cách chỉnh sửa vớ