FWB, ONS VÀ SINH ĐẺ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA AI?

“Cơ thể của bạn, lựa chọn của bạn” – Đó là một trong những khẩu hiệu nổi bật của các phong trào nữ quyền hay một số phong trào của một số nhóm thiểu số khác trong xã hội. Đó cũng là biểu hiện sự đang lên của “chủ nghĩa cá nhân”. Với chủ nghĩa cá nhân, mỗi cá nhân đề cao cái “tôi” riêng, phản đối sự can thiệp của các yếu tố bên ngoài vào lựa chọn của từng cá nhân, bao gồm cả những yếu tố như xã hội, nhà nước, thể chế và thậm chí bao gồm cả yếu tố văn hóa, đạo đức xã hội và rằng buộc xã hội.

FWB (Friends with Benefit) thường có khá nhiều cách hiểu. Theo góc nhìn tích cực, FWB là một mối quan hệ bạn bè thấu hiểu, đồng cảm và giữa hai cá nhân xảy ra… Khác

FWB, ONS VÀ SINH ĐẺ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA AI?

Leave a Comment