Hello các đại ca. Các đại ca cho e hỏi website e đăng bài viết và sửa bài viết thì xem ở quyền admin thì thấy đã cập nhật và đăng bài nhưng xem với cửa sổ ẩn da