Không một ai sở hữu năng lực để có mọi thứ họ muốn, nhưng họ có khả năng để không thèm muốn thứ họ không có, và vui vẻ sử dụng đúng những gì họ đang có