Màu đỏ đau mắt quá. Do trước đây không để ý cứ up hình nguyên gốc lên. Với không ranh tối ưu nên giờ phải lãnh hậu quả này.