Mình đang cần 1 tools đồng bộ vài viết có thể khi đăng ở website A thì bài viết đó cũng được đăng lên ở website B.