Ngày trước tuổi 8x đầu 9x hay đi xin sách để học lại. Nay sách mới như thế này đã đem bán đồng nát thì thật phí các Bác ạ!