#Sách_sắp_phát_hành TỰ TIN – PHẨM CHẤT KHÔNG THỂ THIẾU CỦA PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI Có một phẩm chất có thể phân biệt mọi người với nhau. Khá khó để định