#Sách_sắp_phát_hành TỰ TIN – PHẨM CHẤT KHÔNG THỂ THIẾU CỦA PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI Có một phẩm chất có thể phân biệt mọi người với nhau. Khá khó để định

#Sách_sắp_phát_hành TỰ TIN – PHẨM CHẤT KHÔNG THỂ THIẾU CỦA PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI ? Có một phẩm chất có thể phân biệt mọi người với nhau. Khá khó để định nghĩa chính xác điều này nhưng rất dễ nhận ra. Có nó trong tay, bạn có thể gánh vác cả thế giới; không có nó, bạn mắc… Khác

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'T PHUNU PHU HIEN DAI SHIPMAN CLAIRE 8 KAY KATTY KHÔNG NGAI TU TIN Dưong Phạm ich NS'