Tantalus: Quyền lực tối thượng nhất đó là— Thyestes: Là không quyền lực nào cả, nếu ngài chẳng khao khát điều gì.”

✨Tantalus: Quyền lực tối thượng nhất đó là— ?Thyestes: Là không quyền lực nào cả, nếu ngài chẳng khao khát điều gì.”
–Seneca–
#Chủ_nghĩa_Khắc_kỷ
#Phong_cách_sống_bản_lĩnh_và_bình_thản
#Tamlyhoctoipham
☘️ https://nhasachthaiha.vn/products/chu-nghia-khac-ky-phong-cach-song-ban-linh-va-binh-than