“Trí tuệ là gì? Đó là luôn ước muốn những thứ nhất định, và khước từ những thứ nhất định.” – Seneca –