Từ 15/9, đổi lại tên ‘trạm thu giá’ thành ‘trạm thu phí’