Web mình dùng wordpress, theme flatsome, trang lưu trữ sản phẩm đang bị ảnh hiển thị ko hết sản phẩm, có cách nào co lại cho vừa khung hiển thị ko các bạn ?