#wp_help mong mọi người giúp. E cần time plugin bắt buộc xem video xong mới hiện link download. Hay kiểu đếm bao nhiêu giây bắt buộc giữ nguyên tận active hết 1